Summary

Samenvatting

Het is raadzaam de volledige voorwaarden te lezen, maar hier is een beknopte samenvatting van enkele belangrijke punten als richtlijn voor u. De volledige voorwaarden blijven echter van toepassing.

 • Onze games worden doorgaans reeds tijdens de ontwikkelfase beschikbaar gemaakt en zullen fouten en bugs bevatten.
 • Het verder distribueren van onze games of wijzigingen in onze games of gamebestanden is niet toegestaan.
 • Het is toegestaan tools, plug-ins en diensten te ontwikkelen, mits niet de schijn wordt gewekt dat deze officieel of door ons goedgekeurd zijn, bijvoorbeeld door gebruik van onze logo's. Het is niet toegestaan zonder onze toestemming commercieel gebruik te maken van wat wij hebben gemaakt.
 • We proberen u open, eerlijk en met vertrouwen tegemoet te treden en hopen dat u ons op dezelfde wijze behandelt.

Onze games gaan elk vergezeld van een eigen gebruiksrechtovereenkomst, waarin wordt uitgelegd hoe onze games kunnen worden gebruikt. Lees deze voorwaarden en maak en bewaar een afdruk ervan voor uw administratie, want er wordt geen exemplaar voor u bewaard.

Inleiding

Deze voorwaarden vormen een wettelijke overeenkomst tussen u en ons (Mojang AB). Deze voorwaarden omvatten de gebruiksvoorwaarden voor de website mojang.com ("Accountvoorwaarden"), onze richtlijnen voor gebruik van merken en bedrijfsmiddelen en ons privacybeleid. Door in te stemmen met deze voorwaarden stemt u tevens in met alle onderdelen van deze vier documenten. Lees deze daarom zorgvuldig door. Als u een van onze games koopt, downloadt, gebruikt of speelt, zult u zich tevens moeten houden aan de gebruiksrechtovereenkomst van de betreffende game. Raadpleeg een verantwoordelijke volwassene, bijvoorbeeld uw ouder of voogd, als u jong bent en moeite hebt deze voorwaarden te begrijpen. Vergeet niet zo nu en dan hier en op onze Website te kijken. We kunnen namelijk zo nu en dan kennisgevingen en bijgewerkte voorwaarden publiceren, die van kracht zijn wanneer u de Website of uw account in de toekomst gebruikt.

Lees de inbegrepen documenten:

VOORWAARDEN VOOR MOJANG-ACCOUNT

Deze Accountvoorwaarden hebben betrekking op de wijze waarop onze websites mojang.com en minecraft.net (onze "Website") aan u worden geleverd en door u mogen worden gebruikt wanneer u inlogt met een Mojang-account. Houd er rekening mee dat sommige spelers toegang hebben tot mojang.com en minecraft.net met een Microsoft-account. De gebruiksvoorwaarden met een Microsoft-account kunt u hier vinden. Sommige landen hebben mogelijk beperkingen op wie en hoe een Microsoft-account een Xbox Live-profiel kan inrichten. We vinden het belangrijk dat alle leden van onze community onze Website met plezier kunnen gebruiken. Daarom hebben we deze Accountvoorwaarden opgesteld om een paar basisregels te stellen. We willen er ook voor zorgen dat onze Website niet wordt gebruikt op een wijze die negatieve gevolgen heeft voor onze games of ons merk.

Door onze Website te bezoeken, stemt u in met deze Accountvoorwaarden, die een wettelijke overeenkomst vormen tussen ons beiden. Als u niet instemt met deze Accountvoorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruiken van de Website.

REGISTRATIE, ACCOUNT EN WACHTWOORD

De gegevens die u verstrekt in het kader van de registratie voor een Mojang- of Microsoft-account moeten juist zijn. U kunt uw registratiegegevens wijzigen wanneer deze niet meer actueel zijn. Als u ons opzettelijk onjuiste informatie geeft, kunnen we uw Mojang-account beëindigen of opschorten, of uw toegang tot Minecraft.net of alle overige Mojang-games met uw Microsoft Account.

Mogelijk kunt u bepaalde delen van de Website pas raadplegen nadat u zich bij ons hebt geregistreerd. U bent zelf verantwoordelijk voor de gebruikersnaam en het wachtwoord die u instelt voor een Mojang-account, en voor de activiteiten die plaatsvinden in het kader van uw account. Bescherm uw gebruikersnaam en wachtwoord daarom, en vergeet niet dat ons personeel u nooit om uw wachtwoord zal vragen. Verander uw wachtwoord als u denkt dat een ander, die niet door u is geautoriseerd, uw wachtwoord kent. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn als iemand uw wachtwoord gebruikt om iets op onze Website te doen dat in strijd is met uw wensen of u schade toebrengt.

U kunt hier uw Microsoft-account beheren en wijzigen.

GEBRUIKSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

U mag onze Website gebruiken mits u zich houdt aan deze Accountvoorwaarden. U mag deze Website en de inhoud ervan uitsluitend gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De toestemming om deze Website te gebruiken geldt voor u persoonlijk. U kunt deze toestemming dus niet aan een ander doorgeven.

Vergeet niet dat de Website en de inhoud ervan ons eigendom blijft. We geven u echter toestemming om deze te gebruiken. Het is onze wens dat u plezier beleeft aan het gebruik van onze Website, maar als we dat willen, kunnen we de toestemming tot het gebruik van onze Website zo nodig op elk moment intrekken.

Als u ons ervan op de hoogte wilt stellen dat u denkt dat iemand op onze Website of in onze diensten inbreuk heeft gemaakt op uw intellectueel eigendom, kunt u hier een kennisgeving indienen (www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). Indien de omstandigheden daarom vragen, kunnen we de accounts van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk plegen, sluiten. We behouden ons het recht voor naar eigen goeddunken inhoud te verwijderen.

BEPERKINGEN EN VERPLICHTINGEN

Het is absoluut niet toegestaan in te breken op onze Website of de Website te decompileren. U mag dit niet doen. Dit geldt ook voor de code, inhoud en gegevens. U moet deze gewoon laten zoals deze zijn. Het is ook niet toegestaan software of inhoud te maken waarin onze Website of merknaam wordt nagebootst. We willen absoluut niet dat verwarring ontstaat binnen onze community over wat de officiële Website is, en wat een website is die niet door ons wordt geëxploiteerd.

Gebruik onze Website niet op een wijze die door ons wordt beschouwd als aanstootgevend, immoreel of onwettig, of die anderen een onprettig gevoel geeft. We willen niet dat onze Website wordt gebruikt op een wijze die mensen verontrust.

U mag de Website niet gebruiken voor commerciële doeleinden, en u mag niet proberen geld te verdienen door middel van onze Website.

FORUM EN COMMUNICATIE

Als we een forum onderhouden, doen we dat om de leden van onze community in staat te stellen hun gedachten op onze Website te publiceren. Het betekent niet dat we deze denkwijzen aanhangen of onderschrijven, en we kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor wat mensen op onze Website inzenden.

Als we een inzending zien waarvan we vinden dat deze aanstootgevend is, kunnen we deze verwijderen. Het is echter niet onze taak de inzendingen van mensen te screenen of te censureren. Wat we zeggen over forums en inzendingen, geldt ook voor andere wijzen waarop mensen inhoud, meningen of materiaal op onze Website kunnen inzenden of aan andere gebruikers van de Website kunnen toezenden.

Als u iets wilt inzenden naar onze Website, mag het niet aanstootgevend of onwettig zijn, moet het oprecht zijn, en moet het uw eigen creatie zijn. Enkele voorbeelden van dingen die u niet op onze Website mag plaatsen: inzendingen met racistische of homofobe taal; inzendingen die pesterijen inhouden; inzendingen die aanstootgevend zijn of schadelijk zijn voor de reputatie van een ander; inzendingen die pornografie, advertenties of de creatie of beeltenis van een ander bevatten; of inzendingen waarmee de indruk wordt gewekt dat deze afkomstig zijn van een moderator of waarmee wordt geprobeerd personen te misleiden of te bedriegen.

Als u iets op onze Website plaatst waarvoor u niet over de benodigde rechten beschikt, kunt u in grote problemen komen. Doe dat dus niet. U stemt ermee in dat u alleen dingen inzendt die geen inbeuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van anderen.

Als u inhoud inzendt naar onze Website, moet u ons toestemming geven voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, aanpassen, distribueren en publiekelijk vertonen van deze inhoud als onderdeel van onze Websites en games. Door de inhoud in te zenden, verleent u deze toestemming ook. Deze toestemming is eeuwigdurend, wereldwijd en onherroepelijk. U stemt er tevens mee in dat anderen uw inhoud mogen gebruiken, kopiëren, wijzigen, aanpassen, distribueren en publiekelijk vertonen. U doet geen afstand van uw eigendomsrechten met betrekking tot uw inhoud. U geeft ons en andere gebruikers slechts toestemming deze te gebruiken. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn dat we de door u op onze Website ingezonden inhoud kopiëren, opmaken en distribueren zodat anderen deze kunnen lezen. Als u ons deze toestemming niet wilt geven, moet u geen inhoud naar onze Website inzenden. Denk goed na voordat u inhoud inzendt. Deze wordt namelijk openbaar gemaakt en kan ook door anderen worden gebruikt op een manier die u niet aanstaat.

We behouden ons het recht voor naar eigen goeddunken inhoud te verwijderen.

Wees op uw hoede wanneer u praat met anderen op of via onze Website. Het is lastig voor u of ons om met zekerheid te bepalen of hetgeen mensen zeggen waar is, of zelfs of ze werkelijk zijn wie ze zeggen te zijn. Denk daarom altijd goed na voordat u informatie over uzelf aan anderen geeft.

AANSPRAKELIJKHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Deze Accountvoorwaarden hebben geen gevolgen voor eventuele wettelijke rechten die u op grond van het op u toepasselijke recht hebt met betrekking tot de Website of datgene dat u via de Website aanschaft. Mogelijk hebt u bepaalde rechten die op grond van de op u toepasselijke wetten niet kunnen worden uitgesloten. Niets dat we zeggen in deze Accountvoorwaarden heeft gevolgen voor deze wettelijke rechten, zelfs als we iets zeggen dat klinkt alsof het in strijd is met uw wettelijke rechten. Dat is wat we bedoelen met "onder voorbehoud van het toepasselijk recht".

ONDER VOORBEHOUD VAN HET TOEPASSELIJK RECHT GEBRUIKT U ONZE WEBSITE OF DIENSTEN "ZOALS ZE ZIJN". DIT HOUDT IN DAT WE GEEN TOEZEGGINGEN AAN U DOEN OVER DE STANDAARD OF KWALITEIT VAN ONZE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN, OF DE ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJE WERKING ERVAN. DIT HOUDT IN DAT WE NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR EVENTUELE VERLIEZEN DIE U LIJDT ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE.

De wetten van het land waar u woont zijn van toepassing op deze Accountvoorwaarden en alle geschillen, met inbegrip van geschillen die betrekking hebben op de Accountvoorwaarden, onze Game of onze Website, ongeacht de beginselen van het internationaal privaatrecht.

Als we een koppeling naar een andere website in onze Website hebben opgenomen, betekent dat niet dat we die website hebben gecontroleerd. Het betekent alleen dat we denken dat die website interessant is. We zijn niet verantwoordelijk voor websites naar welke u een koppeling aantreft op onze Website.

AANKOPEN

U kunt games kopen op onze Website, en ook andere producten van derde partijen. Om dit mogelijk te maken, is onze Website geïntegreerd met externe serviceproviders. Voor de aankoop van sommige producten die op onze Website te zien zijn, verlaat u onze Website en voltooit u de transactie op de website van een derde partij. Aspecten van deze transacties worden gedekt door onze externe serviceproviders, alsmede deze Accountvoorwaarden. We proberen ervoor te zorgen dat op onze Website alleen games en producten worden getoond die beschikbaar zijn, maar we kunnen natuurlijk niet garanderen dat alle games en producten altijd beschikbaar zijn.

PRIJS EN BETALING

De prijzen en betaalwijzen worden vermeld op onze Website, maar we kunnen deze van tijd tot tijd wijzigen en we kunnen bepaalde betaalwijzen weigeren, als we dat willen. Ook kunnen we de betaling terugboeken zonder de transactie te voltooien als het artikel waarvoor u hebt betaald per abuis was gepubliceerd of verkeerd was geprijsd. U betaalt altijd in de muntsoort die op de Website is aangegeven. Uw creditcardbedrijf zal echter doorgaans de conversie uitvoeren, als dat nodig is. Uw creditcardbedrijf kan een veiligheidscontrole uitvoeren om te controleren of de bestelling daadwerkelijk door uzelf is geplaatst.

RETOUREN, TERUGBETALINGEN EN ANNULERINGEN

Als u een game of product niet kunt gebruiken omdat het niet werkt, kunt u contact met ons opnemen. We zullen u dan proberen te helpen.

Als u een game koopt via onze Website, ontvangt u een licentie om de game te gebruiken die ingaat op het moment dat het downloaden van de game wordt gestart. Daarna bent u niet meer gerechtigd de bestelling van een game te annuleren, tenzij de wet een bedenktijd voorschrijft. Binnen de context van dergelijke wetten geldt dat de game digitale inhoud is, en dat u door te klikken op "Kopen" aangeeft dat u er uitdrukkelijk mee instemt dat de game onmiddellijk aan u ter beschikking wordt gesteld en dat dit betekent dat u geen recht hebt op een bedenktijd. Als u een game in eerste instantie downloadt in DEMO-modus en later een licentiecode koopt, gaat uw licentie in op het moment dat u de licentiecode verzilvert.

Uw account of uw toegang tot Minecraft.net, Mojang.com of alle Mojang-games met een Microsoft-account kunnen op elk moment door u of door ons worden geannuleerd. Wanneer uw account of toegang worden beëindigd, vervallen uw rechten op grond van deze Accountvoorwaarden. De bovenstaande paragrafen met de titel "Beperkingen en verplichtingen" en "Aansprakelijkheid" blijven na beëindiging van kracht.

FOUTEN

We doen ons best om ervoor te zorgen dat alle informatie op onze Website correct is. Er kunnen zich soms echter fouten voordoen. We kunnen een transactie ook annuleren of opschorten als er sprake is van een fout.

PROMOTIES

Soms hebben we promoties. Als we dat doen, gelden voor deze promoties de onderstaande algemene regels. Er kunnen andere regels gelden voor een gegeven promotie, maar daarover zullen we u inlichten in de informatie over de betreffende promotie.

De algemene regels zijn:

 • U kunt slechts één promotie tegelijk gebruiken. U kunt een promotie niet gebruiken in combinatie met een andere aanbieding.
 • Kortingen gelden slechts tot de opgegeven datum en alleen voor aankopen die zijn gedaan via de Website.
 • Kortingen zijn niet restitueerbaar.
 • We kunnen een promotie op elk moment wijzigen of intrekken.

ALGEMENE BEPALINGEN

 • In deze Accountvoorwaarden worden bepaalde wettelijke rechten beschreven. De wet in de staat of het land waar u woont kan u aanvullende rechten geven, zoals consumentenrechten, die door deze Accountvoorwaarden niet kunnen worden aangetast. In dat geval zijn de Accountvoorwaarden van kracht voor zover de wet dit toestaat. Geen enkele bepaling houdt een uitsluiting of beperking in van onze aansprakelijkheid voor dood of lichamelijk letsel voortkomend uit onrechtmatige daad of bedrieglijke voorstelling van zaken van onze zijde.
 • We kunnen deze Accountvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen als we daarvoor een reden hebben. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van wijzigingen in onze games, werkwijzen of wettelijke verplichtingen. We zullen u informeren over de wijziging voordat deze van kracht wordt door een kennisgeving te publiceren op onze Website, of via een andere redelijke weg. Als u de Website of uw account na de wijziging blijft gebruiken, geeft u daarmee aan dat u akkoord gaat met de wijzigingen. Als u niet instemt met de wijzigingen, moet u het gebruik van de Website staken. De wijzigingen zijn van toepassing op uw gebruik vanaf de volgende keer dat u de Website gebruikt.
 • Als u ons benadert met een suggestie voor een van onze Websites of games, wordt deze suggestie gratis gedaan en zijn we niet verplicht deze te accepteren of te overwegen. Dit betekent dat we uw suggestie al dan niet kunnen gebruiken, op welke wijze dan ook, en u niet ervoor hoeven te betalen. Als u denkt een suggestie te hebben waarvoor we bereid zouden zijn te betalen, moet u de suggestie pas inzenden nadat u ons hebt verteld dat u een vergoeding verwacht en we u schriftelijk hebben gevraagd de suggestie in te zenden. Dit betekent niet dat we nooit zullen betalen voor waardevolle bijdragen. Het betekent slechts dat we niet verplicht zijn te betalen.

RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK VAN MERKEN EN BEDRIJFSMIDDELEN VOOR ONZE GAMES

Al onze games zijn heel belangrijk voor ons en voor onze community. Dit heeft ertoe geleid dat veel mensen gebruik willen maken van onze merken en van aspecten met betrekking tot onze games om leuke dingen te doen. Daar zijn we heel blij mee. Soms gaan mensen echter te ver en doen ze dingen waardoor de community denkt dat hun producten en diensten zijn verbonden aan of goedgekeurd door ons, of zelfs geproduceerd door ons. Daar zijn we niet zo blij mee. Vooral wanneer mensen dat opzettelijk doen om zodoende op oneerlijke wijze te profiteren van de community en van ons werk. Wanneer dat gebeurt, kopen fans dingen waarvan ze denken dat deze officieel zijn, terwijl dat niet het geval is. Dit betekent dat we geen controle kunnen uitoefenen op de kwaliteit enzovoort. Hierdoor wordt de waarde van het werk dat we hebben gedaan, verminderd en het vertrouwen van de community in wat we doen, geschaad.

We willen dat u die leuke dingen blijft doen. Deze richtlijnen zijn er dan ook om ervoor te zorgen dat iedereen begrijpt wat we beschouwen als rechtmatig en onrechtmatig gebruik van onze "Naam", "Merken" en "Bedrijfsmiddelen". We hebben de hulp ingeroepen van enkele juristen en die zullen ons ook helpen als we verdere stappen moeten nemen om onze rechten te beschermen. Maar het doel van deze "Richtlijnen" is enige duidelijkheid te geven over wat u kunt doen zonder contact met ons (of onze juristen) op te nemen, en wat u niet moet doen om te voorkomen dat wij (of onze juristen) contact met u opnemen. We hopen dat u daarvoor begrip hebt.

RICHTLIJNEN

Deze Richtlijnen hebben betrekking op het gebruik van onze Merken en onze Bedrijfsmiddelen. Dus als we het hebben over:

 • een "Naam", bedoelen we de naam van een van onze games, taglines, functies, evenementen of zakelijke identiteit, alsmede namen die zoveel op de naam van een van onze games, taglines, functies, evenementen of zakelijke identiteit lijken dat het tot misverstanden zou kunnen leiden;
 • onze "Merken", bedoelen we Namen en/of de corresponderende logo's en onderscheidende kenmerken van onze Namen en games;
 • onze "Bedrijfsmiddelen", bedoelen we de code, software, grafische elementen, patronen, afbeeldingen, modellen, geluiden en audio van onze games en video's of schermafbeeldingen die zijn gemaakt van onze games.

Deze Richtlijnen gelden in aanvulling op, en niet in plaats van, onze Accountvoorwaarden of Gebruiksrechtovereenkomsten. Onthoud, zoals we altijd zeggen in onze Gebruiksrechtovereenkomsten, dat we één hoofdregel hebben: u mag niets distribueren dat wij hebben gemaakt. Dit betekent dat het niet is toegestaan:

 • kopieën van onze games aan anderen te geven;
 • commercieel gebruik te maken van iets dat wij hebben gemaakt (met inbegrip van onze Namen, Merken en Bedrijfsmiddelen);
 • proberen geld te verdienen met iets dat wij hebben gemaakt (met inbegrip van onze Namen, Merken en Bedrijfsmiddelen); of
 • anderen toegang te verschaffen tot wat wij hebben gemaakt op een wijze die onrechtvaardig of onredelijk is

tenzij we uitdrukkelijk daarmee akkoord gaan of het uitdrukkelijk toestaan.

Deze Richtlijnen veranderen niets aan dat beginsel, maar zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen begrijpen wat onze verwachtingen en wensen zijn. Het is mogelijk dat we deze richtlijnen van tijd tot tijd bijwerken en verdere richtlijnen verschaffen. Kom hier dus af en toe terug.

ESSENTIËLE VEREISTEN

Allereerst moet worden opgemerkt dat er Essentiële Vereisten zijn die van toepassing zijn op elk gebruik van onze Namen, Merken en Bedrijfsmiddelen. Als u enig deel van een van onze Namen, Merken en/of Bedrijfsmiddelen gebruikt, is het een VEREISTE dat wat u doet:

 • NIET de indruk wekt dat u of uw handelingen officieel zijn; door ons zijn goedgekeurd of ondersteund; of met ons zijn geassocieerd of verbonden;
 • NIET onwettig, misleidend, obsceen, schadelijk of minachtend is;
 • NIET leidt tot schade aan een van onze Merken of onze Bedrijfsmiddelen;
 • NIET wordt omgeven door iets anders dat de indruk wekt dat u of uw handelingen officieel zijn; door ons zijn goedgekeurd of ondersteund; of met ons zijn geassocieerd of verbonden;
 • in overeenstemming is met de relevante Accountvoorwaarden/Gebruiksrechtovereenkomst; en
 • voldoende onderscheid maakt tussen het gebruik van een Naam die u gebruikt en andere merknamen.

Dat zijn de "Essentiële Vereisten".

WAT U MAG DOEN

Niet-commerciële dingen

We laten u in grote lijnen vrij om dingen voor uzelf te maken. Vrijwel alles mag. Ga gerust u gang, doe iets leuks, en zorg er alleen voor dat u niets distribueert dat wij hebben gemaakt.

We laten u ook in grote lijnen vrij wat betreft andere niet-commerciële dingen. U mag dus gerust video's, schermafbeeldingen, onafhankelijk gemaakte mods (waarin geen Bedrijfsmiddelen van ons worden gebruikt), fan art, machinima enzovoort maken en delen.

Als u echter een Naam wilt gebruiken in de titel van een product dat u distribueert of dienst die u levert, zelfs als dat gratis is, moet u het volgende doen:

 • u houden aan de Essentiële Vereisten;
 • de aard en het doel van uw product of dienst op eerlijke en oprechte wijze beschrijven;
 • ervoor zorgen dat de Naam (of een naam die er zoveel op lijkt dat misverstanden zouden kunnen ontstaan) niet het eerste woord is, en er geen gebruik wordt gemaakt van enig ander aspect van onze Merken of Bedrijfsmiddelen als onderdeel van enige gerelateerde merkaanduiding, bijvoorbeeld als (onderdeel van) een logo; en
 • duidelijk maken dat het een niet-officieel product is en niet afkomstig is van of goedgekeurd door Minecraft.

Dit geldt met name als u niet-commerciële blogs, servers, communityforums, fansites, fanclubs, nieuwsgroepen, evenementen en bijeenkomsten wilt opzetten en exploiteren.

Commerciële dingen

Met commerciële dingen zijn we wat strikter. Het is niet toegestaan een Naam te gebruiken in of als onderdeel van de hoofdaanduiding of titel van commerciële dingen.

U mag een Naam gebruiken in een secundaire aanduiding of titel als u:

 • dat doet omdat het noodzakelijk is voor een eerlijke en oprechte beschrijving van de aard en het doel van uw product of dienst;
 • u houdt aan de Essentiële Vereisten;
 • ervoor zorgt dat de secundaire titel (waarin een Naam of een naam die er zoveel op lijkt dat misverstanden zouden kunnen ontstaan is opgenomen) niet het dominante element of het onderscheidende onderdeel van de volledige naam of titel is; en
 • geen gebruik maakt van enig ander aspect van onze Merken of Bedrijfsmiddelen als onderdeel van enige gerelateerde merkaanduiding, bijvoorbeeld als (onderdeel van) een logo.

Om u te helpen hebben we de volgende voorbeelden bedacht:

 • "Kotoba Miners: een Minecraft-server voor leerdoeleinden" (daar hebben we geen problemen mee)
 • "Minecraft - de ultieme server voor leerdoeleinden" (daar hebben we WEL problemen mee)

Enig ander commercieel gebruik van onze Merken of Bedrijfsmiddelen is niet toegestaan. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan koopwaar te verkopen waarop gebruik wordt gemaakt van een van onze Merken of Bedrijfsmiddelen, en het is beslist niet toegestaan onze Namen te gebruiken als trefwoorden of zoektags voor producten die daar niets mee te maken hebben, die inbreuk maken of die namaak zijn.

We zijn heel blij dat mensen leuke dingen doen met onze games en deze dingen delen met de community. Dat willen we graag ondersteunen en aanmoedigen. Doe dat dus gerust, maar kijk uit dat u niet te ver gaat. Zie de Richtlijnen voor commercieel gebruik(die buiten het bereik van deze overeenkomst vallen en daarvan geen deel uitmaken) voor meer informatie.

In aanvulling op de bovenstaande specifieke bepalingen moet u, als u iets doet wat door ons is toegestaan, altijd de onderstaande kennisgeving toevoegen:

 • GEEN OFFICIEEL MINECRAFT-PRODUCT. NIET GOEDGEKEURD DOOR OF GEASSOCIEERD MET MOJANG.

Video's en schermafbeeldingen

Het is toegestaan video-opnamen van onze game op YouTube of een andere website te zetten. Dat willen we zelfs graag.

Zolang u maar voldoet aan de Essentiële Vereisten:

U mag video-opnamen van onze game zoals deze door u wordt gespeeld of gebruikt, maken, gebruiken en distribueren voor rechtmatige doeleinden, op voorwaarde dat u er geen geld mee verdient.

Het is wel toegestaan geld te verdienen met uw video's van onze game, bijvoorbeeld door advertentieopbrengsten, op voorwaarde dat u eigen unieke inhoud, bijvoorbeeld gesproken commentaar, aan de video toevoegt. De hoeveelheid die u toevoegt moet bovendien voldoende zijn om te rechtvaardigen dat iemand ervoor betaalt of dat u er geld mee verdient. Het is bijvoorbeeld niet voldoende alleen maar een logo of internetadres toe te voegen, maar u kunt wel gesproken commentaar toevoegen, of uw eigen muziek, als u een muziekvideo wilt maken.

Het is ook toegestaan geld te verdienen aan video's en schermafbeeldingen wanneer dit valt onder een uitzondering op het auteursrecht onder de noemer "fair dealing" of "fair use", bijvoorbeeld in een recensie, nieuwsbericht enzovoort. Ook in deze gevallen moet u passende aanvullende inhoud en bronvermeldingen toevoegen, indien van toepassing.

...er komt nog meer wanneer we hebben besloten wat we nog willen toevoegen - dus aarzel niet om suggesties te doen.

Als iets niet wordt besproken in deze Richtlijnen en we niet op andere wijze hebben aangegeven dat het is toegestaan, houdt dat waarschijnlijk in dat we niet willen dat u het doet. Hoe dan ook, als het niet wordt besproken, vragen we u het niet te doen zonder schriftelijke toestemming van ons te verkrijgen. U kunt contact met ons opnemen via brands op https://help.minecraft.net/hc/requests/new Als iets specifiek wordt besproken en toegestaan door deze Richtlijnen, onze Accountvoorwaarden of de toepasselijke Gebruiksrechtovereenkomst van een van onze games, hoeft u geen contact met ons op te nemen.

Richtlijnen commercieel gebruik Minecraft

De Gebruiksrechtovereenkomst voor Minecraft en Richtlijnen voor gebruik van merken en bedrijfsmiddelen ("Beleid ") beperken het commercieel gebruik van de Naam, het Merk en de Bedrijfsmiddelen van Minecraft, met inbegrip van software, grafisch materiaal en audio.

We vinden het echter wel een mooi idee dat spelers en fans coole dingen doen en die delen met de community, en we beseffen dat u soms iets in rekening moet brengen om kosten te dekken, in deze richtlijnen leggen we uit wat we (momenteel) beschouwen als commercieel gebruik/commerciële dingen. Dit kan na verloop van tijd veranderen, maar we hopen dat dit u helpt om te begrijpen wat u wel en niet kunt doen, en dat het fans van Minecraft helpt om meer te doen (en om diegenen te beperken die te ver gaan).

Daarom hebben wij deze Richtlijnen opgesteld om niet te streng te zijn wat betreft beperkte commerciële activiteit zoals hieronder uiteen wordt gezet. Ze maken geen onderdeel uit van het Beleid, maar ze zijn er omdat we het nu een goed idee vinden om sommige van deze dingen te laten gebeuren. Houd er rekening mee dat wij het recht voorbehouden om op elk gewenst moment van gedachten te veranderen (bijvoorbeeld wanneer mensen misbruik beginnen te maken van onze goede bedoelingen) en om deze Richtlijnen bij te werken. Reken er daarom niet op dat deze Richtlijnen er altijd zullen zijn of in de specifieke huidige vorm.

We willen ook benadrukken dat deze Richtlijnen bedoeld zijn voor de community van spelers en fans van Minecraft. Ze geven niet het recht aan commerciële bedrijven, zakelijke merken, reclamebureaus, non-profitorganisaties of overheden om Minecraft te gebruiken of misbruiken ter promotie van producten of diensten die niet aan Minecraft gerelateerd zijn. Kijk voor meer details in het onderstaande gedeelte "Geconstrueerde promoties in Minecraft".

Het belangrijkste is dat we een manier proberen te vinden waarop onze fantastische fans geweldige dingen voor elkaar kunnen doen zonder dat anderen het voor iedereen verpesten.

OP BASIS DAARVAN:

Richtlijnen voor namen

Als u voldoet aan de Essentiële vereisten en deze volgt (in de Richtlijnen voor gebruik van merken en bedrijfsmiddelen) IS HET TOEGESTAAN om onze Namen te gebruiken (zoals gedefinieerd in de Richtlijnen voor gebruik van merken en bedrijfsmiddelen) in verband met een titel of vermelding van een product of dienst (inclusief op websites of YouTube) als:

 • de Naam in een secundaire naam of titel staat (of in een secundair deel ervan);
 • u dat doet omdat het nodig is voor een eerlijke omschrijving van die dingen of het doel ervan;
 • u zorgt dat de Naam (met inbegrip van een verwarrende erop lijkende naam) niet het dominerende element of het onderscheidende deel van uw complete naam of titel is;
 • u geen ander aspect van de Merken of Bedrijfsmiddelen gebruikt (zoals gedefinieerd in de Richtlijnen voor het gebruik van merken en bedrijfsmiddelen) als onderdeel van eventuele gerelateerde merken, inclusief als of als deel van een logo.

Voorbeelden van namen: "The Shaft - een Minecraft-podcast" (dat vinden we oké). "Minecraft - de ultieme help-app" (dat vinden we NIET oké).

Ter verheldering en om te zorgen dat we echt duidelijk zijn, ongeacht al het overige, HET IS NIET TOEGESTAAN om de Naam te gebruiken in of als gedeelte van de belangrijkste of dominerende naam of titel van welk commercieel product of welke commerciële dienst dan ook.

Dat zijn de "Richtlijnen voor namen" en die zijn van toepassing op alles dat u mogelijk doet onder deze Richtlijnen.

Handgemaakte producten

Als u voldoet aan de Essentiële vereisten en deze volgt (in de Richtlijnen voor gebruik van merken en bedrijfsmiddelen) alsmede de Richtlijnen voor namen IS HET TOEGESTAAN:

 • om bepaalde individuele (oftewel niet massaal geproduceerde) handgemaakte producten te maken en te verkopen die zijn geïnspireerd op Minecraft, zolang u voldoet aan elk van de volgende punten:
  • ieder product of ontwerp is verder volledig origineel en uniek (een "Uniek ontwerp");
  • geen enkel onderdeel van het Merk en/of de Bedrijfsmiddelen vormt een dominerend element of substantieel onderdeel van het product of zijn ontwerp;
  • u maakt geen enkel gebruik van software, geluid of audio van Minecraft;
  • u geeft op elk dergelijk product en alle bijbehorende materialen en productvermeldingen/beschrijvingen duidelijk en prominent aan dat het geen officieel product is: "NOT OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT. NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG.";
  • u vermeldt expliciet met wie contact opgenomen kan worden over het product en/of de aankoop, wie de verkoper en fabrikant zijn, en dat de verkoper en fabrikant NIET Mojang zijn, dat ze NIET geassocieerd zijn met Mojang, en dat ze NIET worden ondersteund door Mojang;
  • Mojang is niet aansprakelijk voor de producten of aankoop;
  • u maakt en verkoopt niet meer dan 20 productartikelen met gebruik van hetzelfde (of een nagenoeg vergelijkbaar) Uniek ontwerp. Dat betekent dat u 20 T-shirts kunt maken met Ontwerp A en 20 T-shirts met Ontwerp B, maar u kunt geen 21 T-shirts met Ontwerp A maken; u kunt evenmin 20 T-shirts maken met Ontwerp A plus 3 mokken met Ontwerp A;
  • u verkoopt deze producten alleen via een website of service/kanaal waar de aantallen verkochte producten onafhankelijk worden bijgehouden zodat wij die informatie onafhankelijk kunnen verifiëren;
  • u leeft alle overige wetgeving en eisen na; en
  • u verdient niet meer dan $ 5000 per kalenderjaar met het verkopen van producten onder deze Richtlijnen.

Ter verheldering en om te zorgen dat we echt duidelijk zijn, een Uniek ontwerp is iets dat voldoende persoonlijke creativiteit toevoegt om het werk onderscheidend en origineel te maken. U kunt niet gewoon de grafische elementen (textures) van het gezicht van Steve op een product zetten en het "Geïnspireerd door Minecraft" noemen. U mag ook niet gewoon een paar pixels of kleuren veranderen.

Daarnaast hebben we deze beperkte productaantallen ingesteld omdat we niet willen dat mensen onze Naam, ons Merk of onze Bedrijfsmiddelen vercommercialiseren of een bedrijf runnen met de verkoop van producten met onze Naam, ons Merk of onze Bedrijfsmiddelen.

Dit is zuiver bedoeld om hobbyisten in staat te stellen om hun werk en het resultaat van hun creatieve inspanning te delen en om wat geld te verdienen met hun eigen creativiteit. Het is niet bedoeld als manier voor bedrijven om onze Merken en/of Bedrijfsmiddelen te gaan gebruiken - als dat gebeurt, zullen we daar iets aan doen.

Video's en streams

Als u voldoet aan de Essentiële vereisten en deze volgt (in de Richtlijnen voor gebruik van merken en bedrijfsmiddelen) alsmede de Richtlijnen voor namen IS HET TOEGESTAAN om video's en streams te maken, gebruiken en distribueren van hoe u Minecraft speelt of gebruikt voor enige rechtmatige reden, en het IS TOEGESTAAN om geld eraan te verdienen door advertenties toe te voegen of toe te staan, mits:

 • alle videodownloads gratis te bekijken zijn (d.w.z. zonder betaalmuur of andere kosten om de video's te bekijken);
 • alle streams binnen 24 uur beschikbaar worden gemaakt om gratis te bekijken;
 • u uw eigen unieke inhoud aan de video of stream toevoegt, zoals gesproken commentaar of beelden van hoe u coole dingen maakt;
 • u geen video's of streams maakt en gebruikt die als doel hebben het aanprijzen of promoten van andere producten of diensten;
 • u geen fysieke kopieën verkoopt van video's of streams, zoals dvd's e.d.;
 • u video's of streams niet uitzendt of verspreidt via televisie. Ter verheldering, de hoeveelheid unieke inhoud die u toevoegt moet voldoende zijn om het redelijk te maken dat u er geld mee verdient via advertenties (en wij behouden ons recht voor om daarover te beslissen).

Dat betekent dat u uw eigen unieke inhoud kunt uploaden naar sites zoals YouTube en geld kunt verdienen met advertenties rond de video, maar u mag die video's niet verspreiden op iTunes en geld vragen voor de inhoud. U mag ook geen geld vragen voor een abonnement op een kanaal waar deze video's beschikbaar zijn, tenzij de aan Minecraft gerelateerde video's ook gemakkelijk gratis beschikbaar zijn buiten dat abonnementskanaal. In principe moeten de video's gratis zijn voor consumenten op de plaats van verbruik en het geld dat u eventueel verdient, moet afkomstig zijn van andere bronnen zoals de weergave van advertenties en sponsoren, behoudens het onderstaande gedeelte "Geconstrueerde promoties in Minecraft".

Uitgebreide functionaliteit en "Mods"

Als u voldoet aan de Essentiële vereisten en deze volgt (in de Richtlijnen voor gebruik van merken en bedrijfsmiddelen) alsmede de bovenstaande Richtlijnen voor namen IS HET TOEGESTAAN om plug-ins en overige stukjes uitgebreide functionaliteit enz. die u maakt gratis en kosteloos te verspreiden of beschikbaar te stellen (samen "Mods" genoemd), maar niet als het doel van uw Mod is het adverteren of promoten van overige producten of diensten (zie het onderstaande gedeelte "Geconstrueerde promoties met Minecraft"). Met "Mods" bedoelen we iets origineels dat u of iemand anders heeft gemaakt, en waarin geen aanzienlijk deel van onze auteursrechtelijk beschermde code of inhoud is opgenomen. Wij hebben het laatste woord om te bepalen wat een Mod is en wat niet. Wanneer u uw Mod combineert met de Minecraft-software, noemen we deze combinatie een "Gemodde Versie" van de Game. Het IS NIET TOEGESTAAN om Gemodde Versies van onze Game of software te verspreiden, maar het verspreiden van uw Mods is wel toegestaan. U mag geld verdienen met Mods zoals beschreven in het onderstaande gedeelte "Servers en hosting".

Servers en hosting

Met hostingservers willen we de community in staat stellen om geld te verdienen met het maken, hosten en onderhouden van servers voor Minecraft, dat is dus toegestaan onder deze Richtlijnen. Met "server" bedoelen we één enkel verbindingsadres of IP-nummer.

Dat betekent dat als u voldoet aan de Richtlijnen voor gebruik van merken en bedrijfsmiddelen en de Richtlijnen voor namen en deze volgt, HET TOEGESTAAN IS:

 • om iets in rekening te brengen voor toegang tot uw server, met inbegrip van een server waarop uw Mods worden gehost, MAAR alleen als:
  • u voor iedereen dezelfde kosten per persoon in rekening brengt;
  • u iedereen die u iets in rekening brengt toegang geeft tot alle Mods die u kiest om op uw server te zetten (behalve met betrekking tot echte beheerdersprogramma's/beheerders-Mods die voorbehouden moeten zijn aan beheerders);
  • u alleen toegang geeft tot uw server aan gebruikers die een echte betaalde versie van Minecraft hebben;
  • u de server bezit of controleert en dat blijft doen gedurende de volledige periode dat u de toegang ertoe in rekening brengt - dat betekent dat als u de daadwerkelijke servers of serverruimte met vooraf geïnstalleerde Mods verkoopt, u ervoor moet zorgen dat degene die de server koopt, zich ervan bewust is dat hij/zij deze regels moet opvolgen. Het komt erop neer dat u het bovenstaande niet kunt omzeilen door servers op te zetten met Mods erop om deze vervolgens door te verkopen
 • om donaties te vragen (in tegenstelling tot directe kosten) MITS u de individuele donor in ruil niet iets aanbiedt dat alleen hij of zij kan gebruiken. U mag wel serverbrede beloningen aanbieden als de donatiedoelen worden bereikt.
 • om rechten te verkopen die van invloed zijn op het spel op voorwaarde dat ze de ervaring van een andere speler niet nadelig of negatief beïnvloeden en op voorwaarde dat ze geen competitief voordeel bieden in het spel. Een competitief voordeel in het spel is iets dat, bij identieke vaardigheidsniveaus, tijdsinvesteringen en omstandigheden, ervoor kan zorgen dat één speler of groep beter kan presteren dan anderen.
  • Houd er rekening mee dat bepaalde spellen of spelmodi ontworpen kunnen zijn als niet-competitief (zoals een PvE-spel - Player-versus-Environment, speler tegen omgeving) en competitief kunnen worden door spelelementen toe te voegen zoals een klassement.
 • om cosmetische rechten te verkopen behalve "Capes", die wij definiëren als alles waarmee wordt geprobeerd de functie van een cape van een Minecraft-speler na te bootsen.
 • om in het spel advertenties en reclames, sponsorschappen of productplaatsingen van derden weer te geven MITS (i) ze het spel niet negatief beïnvloeden of hinderen, of een gebruiker geen competitief spelvoordeel bieden ten opzichte van de anderen op de server en (ii) u de regels opvolgt zoals hieronder uiteengezet in "Geconstrueerde promoties in Minecraft".
 • virtuele valuta in het spel te gebruiken en verkopen MITS (i) ze geen werkelijke waarde vertegenwoordigen en ze niet kunnen worden verzilverd, gebruikt of overgedragen op gratis of betaalde servers, of in enige andere valuta met werkelijke waarde; (ii) u niet de indruk wekt dat deze afkomstig is van of geassocieerd met Mojang; (iii) ze er niet uitzien als vergelijkbare namen hebben als Minecoins of enige andere officiële virtuele valuta; en (iv) alles wat u verkoopt met de valuta onze richtlijnen voor het verdienen van geld.

In alle bovenstaande gevallen MOET U er tevens voor zorgen dat:

 • alle servers, rechten en advertenties geschikt zijn voor kinderen en jongeren (d.w.z. geen gokken, pornografie, enz.) en het Merk geen schade berokkenen;
 • u zich niet voordoet als iemand van Mojang of Microsoft of claimt geassocieerd te zijn met Mojang of Microsoft (bijvoorbeeld bij het verkopen van mogelijkheden voor productplaatsing);
 • u expliciet vermeldt met wie contact opgenomen kan worden over de server, wie de operator is, en dat het NIET Mojang of Microsoft is, NIET geassocieerd is met Mojang of Microsoft en NIET ondersteund wordt door Mojang of Microsoft;
 • noch Mojang noch Microsoft geen enkele aansprakelijkheid dragen voor wat er op de server staat of wat erop gebeurt, inclusief advertenties, aankopen of donaties;
 • u iedere gebruiker van wie u echte valuta ontvangt, voorziet van een online betalings-/aankoopgeschiedenis voor alle aankopen met die valuta;
 • u transparant bent bij het informeren van gebruikers over alle toepasselijke inhoud en prijzen van uw server voordat iemand zich aanmeldt, registreert of inlogt;
 • u geen malware of spyware host of verspreidt, en u geen illegale activiteiten uitvoert via uw server;
 • als u een zogenaamde social influencer inhuurt voor een promotie (zoals op YouTube, Mixer, Instagram, Twitch) u van de influencer eist dat hij/zij de relatie tussen jullie bekendmaakt en zich houdt aan de bekendmakingsrichtlijnen van de Amerikaanse Federal Trade Commission op:
  https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/disclosures-101-social-media-influencers;
 • u leeft alle overige wetgeving en eisen na; en
 • u voldoet aan alle eventuele overige eisen die van toepassing zijn onder deze Richtlijnen.

Wij willen dat Minecraft een plek is waar spelers het leuk kunnen hebben en dat het een vertrouwde plek is om te verkennen, om te bouwen, en om hun tijd en geld in te investeren. Gebruik uw gezond verstand en oordeel voor het creëren van een veilige, leuke en vertrouwde omgeving voor alle spelers. We behouden het recht voor om te oordelen en te interpreteren of de manier waarop u geld verdient, op een manier gebeurt die strookt met ons Merk. Oftewel, wees niet gemeen tegen spelers.

Domeinnamen en websites

Als u voldoet aan de Essentiële vereisten en deze volgt (in de Richtlijnen voor gebruik van merken en bedrijfsmiddelen) IS HET TOEGESTAAN:

 • om uw eigen website op te zetten en te onderhouden om informatie te geven over de game Minecraft en om daaraan gerelateerde fora te onderhouden, zolang u deze Richtlijnen volgt;
 • om voor dit doel tevens een toepasselijke domeinnaam te registreren en te gebruiken die één van onze Namen of Merken bevat, mits:
  • wij de domeinnaam die u registreert niet officieel vinden lijken, u de domeinnaam niet gebruikt op een manier die officieel lijkt, en de naam niet iets wordt wat officieel lijkt;
  • uw website daadwerkelijk gerelateerd is aan de game Minecraft, het Merk en/of Bedrijfsmiddelen op een redelijke en toepasselijke manier;
  • uw website uitsluitend aan Minecraft gerelateerd is en niet aan enige andere game van derden;
  • eventuele advertenties van derden geen schade berokkenen aan ons Merk;
  • u dit niet doet voor cybersquatting of voornamelijk om geld te verdienen, waaronder via gelieerde diensten.

Geconstrueerde promoties in Minecraft

Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Mojang is het ondernemingen, bedrijven, reclamebureaus, non-profitorganisaties, overheden en andere organisaties NIET TOEGESTAAN om het spelen van Minecraft te gebruiken voor de promotie of marketing van niet-gerelateerde merken, producten, campagnes of diensten.

Meer bepaald, als u een van deze organisaties bent of in dienst bent van hen, is het NIET TOEGESTAAN om Minecraft of bedrijfsmiddelen van Minecraft te misbruiken voor:

 • het bouwen van of iemand opdracht te geven tot het bouwen van een Minecraft-mod, -kaart of -server voor de promotie of marketing van niet-gerelateerde producten of diensten in een speelbare vorm; u mag bijvoorbeeld NIET een automerk marketen of promoten met een Mod die een auto van het merk voorstelt binnen het spel van Minecraft;
 • het bouwen van of iemand opdracht te geven tot het bouwen van een Minecraft-mod, -kaart of -server voor de promotie of marketing van een film of tv-serie van een bedrijf; u mag bijvoorbeeld NIET kaarten en/of video's bouwen met Minecraft-blokken waarmee de wereld of personages van een film worden gebouwd ter promotie en marketing van een film of tv-programma van uw bedrijf of van uw klant;
 • het openbaar vertonen of projecteren van beelden uit het spel Minecraft binnen fysieke locaties; het is bijvoorbeeld NIET toegestaan om spelbeelden van Minecraft op een groot scherm te promoten of te adverteren in restaurants of andere commerciële locaties; en het is NIET toegestaan om geld te vragen voor spelbeelden, klassementen of competities in theaters waar spelbeelden worden geprojecteerd op een filmdoek;
 • het maken van of iemand opdracht te geven tot het maken van promotie- of marketingvideo's of filmtrailers middels het spelen van Minecraft; het is bijvoorbeeld NIET toegestaan om filmtrailers te maken of te produceren middels het spelen van Minecraft ter promotie of marketing van een film;
 • de promotie van uw zakelijke merken, producten of diensten (of die van uw klant).

Dit is echter WEL TOEGESTAAN:

 • Betalen om uw bedrijf te adverteren in een advertentievenster binnen een Minecraft-video; bijvoorbeeld door een banner weer te geven of door advertenties op YouTube te kopen waar ze kunnen worden weergegeven in verband met Minecraft-video's die onafhankelijk zijn geüpload door spelers;
 • Betalen voor advertenties van uw bedrijf om te worden weergegeven op websites of servers gerelateerd aan Minecraft, mits u de operator van de server niet inhuurt om een Minecraft-mod/-kaart/-server te ontwerpen of te hosten waarmee een voorstelling van uw merk, producten of diensten in de wereld gebouwd wordt.
 • Producten of filmomgevingen bouwen waar u fan van bent op een Minecraft-mod/-kaart/-server zolang u niet gevraagd bent om dit te doen door de entiteit die het product maakt of door iemand die zij hebben ingehuurd om hun merk of producten te promoten; op dezelfde manier mag u uw steun uitspreken voor een politieke kandidaat op een mod/kaart/server, maar niet als u bent ingehuurd om diegene te promoten.

Boeken en overige publicaties

Als u voldoet aan de Essentiële vereisten en deze volgt (in de Richtlijnen voor gebruik van merken en bedrijfsmiddelen) alsmede de Richtlijnen voor namen IS HET TOEGESTAAN om werken te schrijven en te publiceren die op Minecraft zijn geïnspireerd ("Publicaties"), mits:

 • u nergens op de voor- of achterkant van uw Publicatie het Minecraft-logo gebruikt of het woord "Minecraft" in letters die lijken op of die bedoeld zijn om te lijken op de stijl van ons logo;
 • u niet gewoon het Merk of de Middelen kopieert in de Publicatie, maar in plaats daarvan uw eigen unieke en originele inhoud toevoegt zoals uw eigen verhaal – dus geen kleurboeken, posters, stickerboeken of kaarten die niet meer zijn dan een kopie van onze Bedrijfsmiddelen;
 • de belangrijkste inhoud en waarde van uw werk origineel materiaal is dat u creëert of toevoegt, en niet het Merk of de Bedrijfsmiddelen;
 • u op de omslag van uw Publicatie geen officiële Minecraft-illustraties gebruikt, zoals afbeeldingen van onze officiële Minecraft-productverpakkingen, officiële Minecraft-merchandise, of officiële Minecraft-marketing. Echter, u mag bijvoorbeeld wel schermafbeeldingen gebruiken van uw originele Minecraft-creaties op de omslag van uw Publicatie, op voorwaarde dat de algehele omslag van uw Publicatie niet de indruk wekt dat het een officiële Mojang-publicatie is of dat deze door Mojang geautoriseerd is;
 • het woord "Minecraft" niet het eerste woord is of het dominerende deel van de titel van uw Publicatie is of de naam van uw uitgever of de naam van een reeks boeken – het mag wel worden gebruikt als secundaire naam of secundaire titel (of als secundair onderdeel ervan) waar dat nodig is om de Publicatie of het doel ervan eerlijk te omschrijven. Bijvoorbeeld, "Minecraft-spelershandleiding" is niet oké als titel, maar "Handleiding voor spelers van Minecraft" zou oké kunnen zijn als de overige regels ook worden opgevolgd;
 • u geeft op elke dergelijke Publicatie en alle bijbehorende materialen en productvermeldingen/beschrijvingen duidelijk en prominent aan dat het geen officieel product is: "NOT OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT. NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG.";
 • u vermeldt expliciet met wie contact opgenomen kan worden over de Publicatie en/of enige gerelateerde aankoop, wie de verkoper en fabrikant/uitgever zijn, en dat de verkoper en fabrikant/uitgever NIET Mojang zijn, dat ze NIET geassocieerd zijn met Mojang, en dat ze NIET worden ondersteund door Mojang;
 • u begrijpt en ermee instemt dat Mojang geen enkele aansprakelijkheid kent voor de Publicatie of enige gerelateerde aankoop;
 • u alle overige wet- en regelgeving en juridische eisen naleeft;
 • de gebruikte titel niet de indruk wekt dat deze officieel of geautoriseerd is.

Algemeen

TOEGESTAAN:

 • Dingen doen die specifiek vallen onder "billijkheid" of "redelijk gebruik" in het kader van het auteursrecht en merkenrecht.

NIET TOEGESTAAN:

 • Dingen doen die niet specifiek toegestaan zijn binnen deze Richtlijnen of die niet uitdrukkelijk toegestaan zijn binnen het toepasselijk recht.

Alle toepassingen

Met betrekking tot alle toepassingen (toegestaan of anderszins):

 • alle rechten (inclusief auteursrecht, merkenrecht, en naburige rechten) op de Naam, het Merk, de Bedrijfsmiddelen, en enige afgeleiden zijn en blijven het eigendom van Mojang;
 • alle en eventuele toestemmingen worden door Mojang naar eigen goeddunken gegeven en kunnen te allen tijde worden ingetrokken als we denken dat dat nodig is of wanneer we het niet leuk vinden wat u doet; en
 • alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

Als iets in deze Richtlijnen niet behandeld wordt, betekent dat waarschijnlijk dat we niet willen dat u het doet. Hoe dan ook, als het niet behandeld wordt, doe het dan niet zonder onze voorafgaande toestemming.

U kunt contact met ons opnemen via https://help.minecraft.net/hc/requests/new

Als iets specifiek behandeld en toegestaan wordt in deze Richtlijnen en de gebruiksvoorwaarden van Minecraft, dan hoeft u geen contact met ons op te nemen.

Bedankt,
Mojang

COMPANY INFORMATION

Mojang AB
Söder Mälarstrand 43
SE-11825, Stockholm
Sweden
Organization number: 556819-2388